U holu škole “Despot Stefan Visoki” u Despotovcu održana četvrta sednica skupštine opštine !!!

  • Izvor: gradskevesti.com

24/12/2020

Despotovac- Četvrta sednica Skupštine Opštine Despotovac održana je danas, 25.decembra 2020.godine, sa početkom u 10:00 časova u holu škole “Despot Stefan Visoki” u Despotovcu.


trong>Na samom početku sednice predsednik Skupštine Opštine – doktor Zlatko Marjanović predložio je dopunu dnevnog reda (tačke 19-32) kako bi se izbeglo još jedno zasedanje, pogotovo sada zbog trenutne epidemiološke situacije. Dnevni red je usvojen, kao i dopune istog.

Posle razmatranja izveštaja o budžetu opštine Despotovac za 2020.godinu, usvojen je i Predlog budžeta za 2021.godinu – 929.071.229,00 dinara. U 2021.godini se može očekivati završetak svih započetih investicija, ali takođe izrada projektne dokumentacije za važne projekte u narednom periodu.

Što se tiče Kadrovskog plana opštine Despotovac ostaje isti kao prošle godine, s tim što postoji jedna izmena, a to je da predsednik opštine ima dva, umesto tri pomoćnika. Takođe, usvojen je novi Kodeks ponašanja službenika i nameštenika, koji sadrži profesionalne i etičke standarde za obavljanje službenih poslova i ostvarivanje komunikacije sa strankama, u cilju obezbeđivanja kvaliteta i dostupnosti usluga, kao i podsticanju poverenja u integritet, nepristrasnost i efikasnost organa, službi i organizacija osnovanih od Opštine Despotovac.


U okviru tačke 6 dnevnog reda doneta je odluka da u svim mesnim zajednicama u kojima postoje kapele sprovod umrlog lica vršiće se od kapele do grobnog mesta.

Za Program obezbeđenja kadrovskih uslova za bolju dostupnost i pristupačnost u korišćenju primarne zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Despotovac za 2021.godinu iz budžeta Lokalne samouprave biće izdvojeno 20 miliona dinara, koja će biti utrošena za angažovanje 29 lica na poslovima u Domu zdravlja Despotovac.

Tom prilikom je zamenik predsednika opštine Nenad Jovanović istakao da je angažovanje ovih lica jedan od načina da se mladi zadrže u opštini Despotovac. Takođe, naveo je da na Zavodu nema više medicinskih radnika koji čekaju na posao, kao i to da je Opština uvek podržavala Dom zdravlja, da je podržavala kupovinu aparata, otvaranje punktova po mesnim zajednicama kako bi se zdravstvena zaštita unapredila i stigla do svih sugrađana, pogotovo do onih najstarijih.

Doktor Zlatko Marjanović – predsednik Skupštine Opštine Despotovac posebno je želeo da naglasi da je sve što je moglo učinjeno za unapređenje zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Despotovac, i u prilog tome govori da to što u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nema ni jednog medicinskog radnika bez posla. Takođe, doktor je istakao da je cilj da svi mladi ljudi dobiju posao za stalno, na čemu se već dugo radi i radiće se i u narednom periodu.

O izradi Plana razvoja opštine Despotovac za period od 2021. do 2028.godine govorio je pomoćnik predsednika opštine – Goran Milojković, koji je tom prilikom rekao da ovaj Plan predstavlja definisanje vizije održivog razvoja opštine Despotovac, određivanje potencijalnih prednosti i razvojnih pravaca opštine, održavanje stabilnijeg ekonomskog rasta i zapošljavanja, obezbeđenje socijalnog napretka i smanjenje siromaštva , promovisanje inovacija , efikasne zaštite životne sredine  i unapređenje kvaliteta života građana opštine Despotovac. Pored koordinacionog tima i tematskih radnih grupa u izradi ovog Plana razvoja moći će da učestvuju i sami građani sa svojim idejama i predlozima, istakao je Milojković.

KSP “Stan” JP ima dosta poteškoća u radu, kako navodi direktor Vladan Jovković u proseku na vodovodu ima tri havarije dnevno, ali očekuje da će u 2021.godini situacija biti znatno poboljšanja. U planu je zamena starih azbestnih cevi polietilenskim cevima, u dužini od 21km, koje će finansirati Kancelarija za javna ulaganja. Takođe, ovo preduzeće će kupiti i priključnu mašinu za sečenje grana pored javnih puteva.

Sa stanjima u svojim preduzećima, kao i planovima za 2021.godinu, upoznali su prisutne direktori Centra za socijalni rad, Centra za kulturu, Resavske pećine i Sportske organizacije, kao i predstavnik Crvenog Krsta Despotovac.

Narodna biblioteka “Resavska škola” obeležiće 55 godina od osnivanja u 2021.godini, pa je u planu da jedan ovako značajan datum bude obeležen izradom projekta za kompletnu rekonstrukciju, kako navodi doktor Marjanović “od krova do poda”.

Doktor Mališa Alimpijević predložio je proširenje izdavačke delatnosti biblioteke, pa je usvojen predlog da bude izdata knjiga za osnovni školski uzrast “Svet brojeva i figura” nama svima poznatog autora – Borisava Simića iz Velikog Popovića.

V.D. direktora Doma zdravlja – doktor Miodrag Rajić upoznao je sve prisutne sa epidemiološkom situacijom na teritoriji opštine Despotovac.

O okviru tačaka Dnevnog reda od 24 do 32 imenovani su članovi Komisija, Upravnih i Nadzornih odbora.

D n e v n i   r e d:

1) Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Despotovac za period januar-septembar 2020. godine;
2) Razmatranje Predloga odluke o budžetu opštine Despotovac za 2021. godinu;
3) Razmatranje Predloga Кadrovskog plana opštine Despotovac za 2021. godinu.
4) Razmatranje Predloga odluke o izmeni i dopuni Odluke o opštinskoj upravi;
5) Razmatranje Predloga kodeksa ponašanja službenika i nameštenika opštine Despotovac;
6) Razmatranje Predloga odluke o dopuni odluke o sahranjivanju i grobljima;
7) Razmatranje Predloga odluke o izmeni Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Despotovac;
8) Razmatranje Predloga odluke o dopuni Odluke o mesnim zajednicama;
9) Razmatranje Predloga odluke o donošenju Programa obezbeđenja kadrosvksih uslova za bolju dostupnost i pristupačnost u korišćenju primarne zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Desptovacza 2021. godinu;
10) Razmatranje Predloga odluke o pristupanju izrade Plana razvoja opštine Despotovac za period od 2021. do 2028. godine.
11) Razmatranje Predloga odluke o dopuni odluke o promeni Odluke o osnivanju КSP „Stan“ JP Despotovac;
12) Razmatranje Predloga odluke o izmeni i dopuni Odluke o komunalnim delatnostima;
13) Razmatranje Programa poslovanja za 2021. godinu КSP „Stan“ JP Despotovac i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
14) Razmatranje Programa za korišćenje subvencije za vodosnabdevanje, kanalisanje i prečišćavanje otpadnih voda za 2021. godinu КSP „Stan“ JP Despotovac i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
15) Razmatranje Odluke o kreditnom zaduženju КSP „Stan“ JP Despotovac i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
16) Razmatranje Program poslovanja JP za zaštitu prirode, razvoj turizma i ugostiteljstvo „Resavska pećina“ Despotovac za 2021. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;

17) Razmatranje Programa za korišćenje subvencija za zaštitu životne sredine i zaštitu prirode JP za zaštitu prirode, razvoj turizma i ugostiteljstvo „Resavska pećina“ za godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;

18) Razmatranje Pravilnika o izmeni pravilnika radu JP za zaštitu prirode, razvoj turizma i ugostiteljstvo „Resavska pećina“ Despotovac i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
19) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Centra za socijalni rad „Despotovac“ za 2021. godinu i donošenje rešenja o davanju saglasnosti na isti;
20) Razmatranje Plana i programa rada sa finasijskim planom „Sportske organizacije Despotovac“ za 2021. godinu i donošenje rešenja o davanju saglasnosti na isti;
21) Razmatranje Plana i programa rada i Finansijskog plana Centra za kulturu „Sveti Stefan, despot srpski“ Despotovac za 2021. godinu i donošenje rešenja o davanju saglasnosti na isti;
22) Razmatranje Programa rada sa finansijskim planom Narodne biblioteke „Resavska škola“Despotovac za 2021. godinu i donošenje rešenja o davanju saglasnosti na isti;
23) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Crvenog krsta Despotovac za 2021. godinu i donošenje rešenja o davanju saglasnosti na isti;
24) Utvrđivanje Predloga rešenja o imenovanju Кomisije za dodelu javnih priznanja i nagrada opštine Despotovac;
25) Utvrđivanje Predloga rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Narodne biblioteke „Resavska škola“ Despotovac;
26) Utvrđivanje Predloga rešenja o imenovanju Upravnog odbora Narodne biblioteke „Resavska škola“ Despotovac;
27) Utvrđivanje Predloga rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove za sport „Sportska organizacija Despotovac“ Despotovac;
28) Utvrđivanje Predloga rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove za sport „Sportska organizacija Despotovac“ Despotovac;
29) Utvrđivanje Predloga rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Centra za kulturu „Sveti Stefan, despot srpski“ Despotovac;
30) Utvrđivanje Predloga rešenja o imenovanju Upravnog odbora Centra za kulturu „Sveti Stefan, despot srpski“ Despotovac;
31) Utvrđivanje Predloga rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Centra za socijalni rad „Despotovac“ Despotovac;

32) Utvrđivanje Predloga rešenja o imenovanju Upravnog odbora Centra za socijalni rad „Despotovac“ Despotovac;
33) Pitanja i predlozi;

VESTI GRADA DESPOTOVAC