Otvoren konkurs za dodelu studentskih stipendija u opštini Topola za školsku 2020/2021. godinu !!!

  • Izvor : opština Topola.

27/12/2020

1.Uslovi za dodelu stipendija
Pravo na stipendiju imaju: Studenti visokih škola, fakulteta i master akademskih studija čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije, i koji imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva i to:


-Studenti prve godine fakulteta sa prosečnom ocenom iz srednje škole 4,5 i većom,-Studenti druge godine pa do završne godine studija i Studenti master akademskih studija koji su postigli rezultat u studiranju izražen kroz najmanju prosečnu ocenu 8,00 u prethodnoj školskoj godini.Studenti mogu ostvariti pravo na stipendiju pod uslovom da u toku studija nisu obnovili više od jedne godine studija.Pravo na stipendiju nemaju Studenti Vojne i Policijske akademije, Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije, za koje su sredstva u potpunosti obezbeđena u toku trajanja studija, kao i zaposlenje po sticanju odgovarajućeg zvanja i Studenti koji su navršili 27 godina života.2.Potrebna dokumentacija-Prijava koja sadrži lične podatke Studenta(obrazac dostupan na Pisarnici Opštinske uprave Opštine Topola)-Potvrda srednje škole o proseku ocena ili overena fotokopija svedočanstva iz srednje škole, Potvrda fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija, ostvarenoj prosečnoj oceni najmanje 8,00 tokom prethodne školske godine, kao i dokaz da se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije,-Dokaz da u toku studiranja nisu obnovili više od jedne godine studija(overena fotokopija indeksa),-Overenu fotokopiju lične karte(ukoliko je lična karta sa čipom mora biti očitana),-Uverenje o prebivalištu studenta.


Svi dokazi koji se prilažu moraju biti zvanične isprave odgovarajuće ustanove(izdati u propisanoj formi i overeni).3.Rok za podnošenje prijavaPrijave na konkurs sa propisanom dokumentacijom podnose se u periodu od 29.12.2020. godine do 19.01.2021. godine i to neposredno na šalterima pisarnice Opštinske uprave Opštine Topola, Bulevar Kralja Aleksandra I br. 9.Krajnji rok za podnošenje prijava je 19.01.2021. godine, najkasnije do 15h.Kandidati koji podnesu nepotpune prijave biće obavešteni pismenim putem da ih dopune u roku od 7 dana od dana prijema poziva.U koliko u tom roku ne izvrše dopunu, ove prijave neće biti razmatrane.4.Rok za obaveštavanje o rezultatima KonkursaOdluku o dodeli stipendija, na predlog Komisije za dodelu stipendija, donosi Predsednik opštine, najkasnije do 09.02.2021. godine.Student koji je nezadovoljan Odlukom o dodeli stipendija može da uloži prigovor Opštinskom veću Opštine Topola u roku od osam dana od dana objavljivanja Odluke.Sva prava i obaveze između Opštine Topola i korisnika stipendije biće regulisani Ugovorom o stipendiranju koji u ime Opštine Topola potpisuje Predsednik opštine Topola.

VESTI GRADA TOPOLA