Opština Mionica oglašava bespovratnu isporuku mineralnog đubriva KAN 27% N!!!

  • Izvor: Opština Mionica

27/07/2018

[views]

Opština Mionica oglašava bespovratnu isporuku mineralnog đubriva KAN 27% N fizičkim liima nosiocima poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije Opštine Mionica.

trong>Na Javni poziv se može javiti fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, koje u strukturi gazdinstva ima prijavljene površine pod voćem u 2018.godini u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva (“Službeni glasnik RS“ br.46/2017), sa teritorije opštine Mionica Fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva koje ima pravo na bespovratnu isporuku mineralnog đubriva KAN 27%N, može da preuzme najviše 500 kg po hektaru, a najviše za jedan hektar prijavljene površine pod voćem, u skladu sa Pravilnikom.

Uz zahtev dostaviti Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava sa strukturom biljne proizvodnje (Uprava za trezor)
Zahtev za preuzimanje mineralnog đubriva KAN 27% N, fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva podneće Opštini Mionica počev od 25. oktobra do 05. novembra 2018. godine, na Obrascu – Zahtev za bespovratnu isporuku mineralnog đubriva (u daljem tekstu: zahtev), objavljenom na sajtu opštine Mionica.

Zahtev iz prethodnog stava fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, može podneti:
– Opštini Mionica;
Fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, u zahtevu upisuje podatke o prijavljenim površinama pod voćem sa stanjem na dan stupanja na snagu zaključka Vlade RS o bespovratnoj isporuci mineralnog đubriva KAN 27% N, 05 Broj: 339-9528/2018 od 11.10.2018. godine.

Raspodela mineralnog đubriva KAN 27%N će se vršiti prema redosledu pristizanja zahteva.

Fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva je dužno da preuzeto mineralno đubrivo KAN 27%N iskoristi isključivo za radove u poljoprivredi na površinama prijavljenim pod voćem, u skladu sa Pravilnikom

SRBIJA GRADOVI