UVOĐENjEM elektronskog servisa broj prijava podataka od strane poslodavaca u matičnu evidenciju se znatno povećao!!!

  • Izvor: novosti.rs

30/04/2018

[views]

BROJ neodgovornih poslodavaca u Srbiji iz godine u godinu je sve manji. Podaci PIO fonda o broju uplata doprinosa pokazuju da će sankcije zbog neizmirenja obaveza prema svojim radnicima snositi sve manji broj firmi. To, međutim, ne znači da su zakonski rok za prethodnu godinu, 30. april, ispoštovale sve gazde. Uvek ima onih kojima nedostaje još koji dan ili su „zaboravili“ da državi prijave podatke kroz čuveni obrazac M-4.

trong>Kada preduzeće ne podnese prijavu podataka za matičnu evidenciju ili ukoliko ona stigne sa zakašnjenjem, posle isteka zakonskog roka, preduzeće kao pravno lice će morati da plati novčanu kaznu od 10.000 do 800.000 dinara. Ukoliko je obveznik podnošenja prijave poslodavac, odnosno fizičko lice, za navedeni prekršaj kazniće se iznosom od 5.000 do 400.000 dinara, dok će odgovorno pravno lice morati da izdvoji između 2.500 i 50.000 dinara.

Fond, u skladu sa zakonom, upućuje opomene i podnosi prekršajne prijave protiv poslodavaca koji su uplatili doprinose za svoje zaposlene, ali im nisu dostavili prijavu M4. Oni nemaju osnov da podnose prijave protiv onih koji nisu uplatili doprinose za zaposlene, jer i ne ispunjavaju uslov za podnošenje prijave. O tome koliko je nesavesnih gazdi u Srbiji računa vodi Poreska uprava.

– PIO nema podatak o tome – kažu u Fondu. – U skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, jedini organ koji je nadležan za kontrolu pravilnosti obračuna i naplate doprinosa je Ministarstvo finansija, odnosno Poreska uprava. Dakle, sva pitanja u vezi sa zaduženjem i naplatom doprinosa, njihovog praćenja i kontrole su u nadležnosti Poreske uprave

Najveći problem je to što u slučaju da poslodavac ne preda M-4, radnici imaju praznine u stažu dok god se prijava ne dostavi Fondu. To dovodi do problema prilikom ostvarivanja prava na penziju, kao i do dužeg trajanja postupka, jer Fond po službenoj dužnosti mora da potražuje podatke koji nedostaju. Dešava se i da, u međuvremenu, dođe do gašenja firme, pa svi podaci za koje nije podneta prijava M-4, odnosno oni koji nisu uneti u matičnu evidenciju Fonda, nikada ne budu ni utvrđeni.

– U 2017. godini doprinosi su ostvareni u iznosu od 404,9 milijardi dinara – kažu u PIO. – U pitanju su ukupni uplaćeni doprinosi za sve kategorije osiguranika i doprinosi transferisani od drugih organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, kao što su Nacionalna služba za zapošljavanje i Republički fond za zdravstveno osiguranje.

ELEKTRONSKI SERVIS

UVOĐENjEM elektronskog servisa broj prijava podataka u matičnu evidenciju se znatno povećao. Više od 80 odsto poslodavaca posao završava upravo na ovaj način, dok su preostali to uradili na šalterima Fonda.

Oni podnose M-4 obrazac u kome su podaci neophodni za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, osnovice osiguranja, odnosno ugovorene naknade, a koje služe za utvrđivanje visine prava i visine uplaćenih doprinosa.

PIO OPOMENUO 4.765 POSLODAVACAU toku 2017. godine u organizacionim jedinicama Fonda podneto je 4.765 opomena poslodavcima koji nisu ispunili obavezu podnošenja prijave M-4. U toku 2016. bilo su 2.082 opomene, godinu ranije 3.210, a u toku 2014. godine izdato je 4.405 opomena poslodavcima.

EKONOMIJA