MENUMENU

NAJNOVIJE VESTI

Ko ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u gornjomilanovačkoj opštini !!!

  • Izvor: gminfo.rs
Broj pregleda: 334

G. Milanovac-Opštinsko veće je na poslednjem zasedanju usvojilo predlog Pravilnika o bližem određivanju uslova i potrebnoj dokumentaciji radi ostvarivanja prava na jednokratnu pomoć. Ovim Pravilnikom, u skladu sa Odlukom o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Gornji Milanovac, utvrđuju se bliži uslovi i potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć utvrđeni Odlukom (Pravilnikom)

– Ovim Pravilnikom je regulisano bliže određivanje uslova kao i dokumentacija koja je potrebna licu koje se nađe u stanju socijalne potrebe, a u skladu sa odlukom o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Gornji Milanovac, kojom je predviđeno da se kao jedno od prava pojavljuje jednokratna pomoć – rekao je Aleksandar Jevtović, direktor Centra za socijalni rad.

Jednokratna pomoć može se priznati u sledećim slučajevima:

– pribavljanja lične dokumentacije radi ostvarivanja prava u oblasti socijalne zaštite,
. zadovoljavanja osnovnih životnih potreba (nabavka namirnica, ogreva, higijenski paket),
– nabavka lekova, medicinskih pomagala i pomoći u lečenju,
– nabavke udžbenika i školskog pribora za decu koja se redovno školuju,
– izlaska mladih iz sistema socijalne zaštite,
– izlaska žrtava nasilja u porodici iz prihvatilišta,
– drugih vanrednih situacija kada se ne može prevazići stanje socijalne potrebe.

– Ono što je predviđeno Odlukom o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti, a Pravilnikom sada i konačno precizirano jeste da taj postupak za ostvarivanje prava vodi Centar za socijalni rad, s tim što je sada ovim Pravilnikom jasno određeno, za svaku od ovih situacija, koja je dokumentacija potrebna i neophodna da bi lice koje se nadje u stanju socijalne potrebe moglo da ostvari pravo na jednokratnu novčanu pomoć – rekao je Jevtović i dodao:

– Novčanu jednokratnu, tj pravo na jednokratnu pomoć, može se priznati pojedincu ili porodici ako prihodi u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja zahteva ne prelaze iznos neto minimalne zarade u Republici Srbiji koja je poznata u momentu podnošenja zahteva. Međutim, tu postojji izuzetak da prema proceni Centra za socijalni rad može se priznati pojedincu, ili porodici čak i kada se ne ispunjavaju ti uslovi -pojasnio je Jevtović.

Prema njegovim rečima Pravilnikom je uveden i jedinstven obrazac podnošenja zahteva koji se može preuzeti u Centru za socijalni rad i uz koji se dostavlja neophodna dokumentacija.

Takođe ovim Pravilnikom su predviđeni i maksimalni iznosi za svaku vrstu ove jednokratne pomoći, što do sada nije bio slučaj, već je prema samoj proceni Centra za socijalni rad utvrđivano.

Prema Odluci maksimalno se može četiri puta u toku jedne godine odobriti jednokratna pomoć, a svaka vrsta jednokratne pomoći je opredeljena maksimalnim iznosima ovim Pravilnikom.

Pravilnik o bližem određivanju uslova i potrebnoj dokumentaciji radi ostvarivanja prava na jednokratnu pomoć

– za pribavljanje lične dokumentacije radi ostvarivanja prava u oblasti socijalne zaštite. Visina jednokratne pomoći može biti isplaćena maksimalno do iznosa naknade predviđene za izdavanje dokumentacije za koju se podnosi zahtev. (Npr. Ako lice podnosi zahtev za izdavanje lične karte onda Centar za socijalni rad snosi troškove iznosa taksi koje ta osoba treba da plati radi izdavanja lićne karte)

– za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za zadovoljavanjeosnovnih životnih potreba -nabavka namirnica. Ovde je predviđeno da se visina jednokratne pomoći određuje se prema cenama iz maloprodaje imajući u vidu minimalnu potrošačku korpu, i to u visini od 20 odsto minimalne potrošačke korpe, a maksimalno do iznosa od 10.000 dinara.

– za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za zadovoljavanja osnovnih životnih potreba – ogreva stranka. Visina jednokratne pomoći određuje se prema važećem cenovniku „Srbijašuma“ za kubni metar ogervnog drveta (3m³ ogrevnog drveta), odnosno cevnovniku „Elektrodistribucije“ za kW električne energije za domaćinstvo (2000 kW električne energije), odnosno cenovniku JP „Srbijagas“ za kubni metar gasa (300 m³ gasa), odnosno prema cenovniku pružaoca usluga daljinskog grejanja, jednomesečnu potrošnju domaćinstva za daljinsko grejanje.

– za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za zadovoljavanja osnovnih životnih potreba – nabavka higijenskog paketa. Visina jednokratne pomoći za nabavku higijenskog paketa određuje se prema cenama iz maloprodaje, a maksimalno do iznosa od 10.000 dinara.

– zahtev za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za nabavku lekova, medicinskih pomagala i pomoći u lečenju. Visina jednokratne pomoći određuje se prema prema predračunu ili računu za propisanu terapiju iz apoteke, predračunu/računu RFZO za nabavku medicinskog pomagala, a maksimalno do iznosa od 20.000 dinara.

– za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za nabavku udžbenika i školskog pribora za decu koja se redovno školuju. Visina jednokratne pomoći se može priznati u maksimalnom iznosu od :
1. 10.000 dinara za osnovno obrazovanje,
2. 10.000 dinara za srednje obrazovanje,
3. 15.000 dinara za studije.
Ukoliko u porodici ima više dece, maksimalan iznos jednokratne pomoći iz prethodnog stava može se uvećati do najviše 10 odsto po detetu.

Iznos koji se može odobriti za izlazak iz sistema socijalne zaštite vodi se po službenoj dužnosti, a na predlog voditelja slučaja. (Npr. dete se nalazi u hraniteljskoj porodici ili Domu) Iznos koji se može odobriti za ovu namenu ne može prelaziti maksimalan iznos jedokratne pomoći utvrđenog Odlukom, a maksimlani iznos jednokratne pomoći koji se godišnje može odobriti pojednicima je neto visina minimalne zarade.

– Kada se radi o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoć za druge vanredne situacije, u kojima se izenada nadje pojedinac ili porodica tada se može utvrditi do maksimalnog iznosa jednokratne pomoći tj minimalne zarade.

Postupak za ostavrivanje prava na jendokratnu pomoć vodi Centar za socijalani rad i taj postupak se može voditi i po službenoj dužnosti i po zahtevu stranke.  Ove jednokratne pomoći finasnira Opština Gornji MIlanovac, i ove godine su sredstva predviđena u iznosu od devet miliona dinara, a za 2019. godnu, prema juče usvojenom predlogu budžeta, su povećana za 100.000 dinara, saznajemo od Aleksandra Jevtovića, direktora Centra za socijalni rad.

Prema  rečima Jevtović Centar za socijalni rad Gornji Milanovac dobio svoj logo, a uskoro će proraditi sajt (csrgmilanovac.org.rs) na kome će građani moći da dobiju informacije o radu Centra. 

PRETHODNE VESTI

SREĆKO KREČAR- NOVI SINGL – TI ME ZNAŠ>>klik na PLAY