U okviru Opštinske uprave radi Kancelarija za besplatnu savetodavnu podršku u opštini Ćuprija !!!

Ćuprija- Od početka primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, već nešto duže od dve godine, u okviru Opštinske uprave radi Kancelarija za besplatnu savetodavnu podršku u opštini Ćuprija.

Prema slovu zakona, postoje tri kategorije građana koji imaju pravo na besplatnog advokata, a to su prvenstveno oni koji primaju socijalnu pomoć ili su korisnici dečjeg dodatka.

U drugoj grupi su građani čija su primanja tolika da bi „kliznuli“ u kategoriju građana iz prve grupe – kojima je potrebna socijalna pomoć ili dečji dodatak – ukoliko bi sami angažovali i plaćali advokata za konkretnu pravnu stvar.

Treća grupa korisnika određena je kao „ranjiva grupa“, u koju spadaju deca, invalidi, žrtve porodičnog nasilja, žrtve trgovine ljudima, žrtve organizovanog kriminala, terorizma, zatim azilanti, izbeglice, građani sa upitnom poslovnom sposobnošću.

Cilj je da se svakom građaninu Opštine Ćuprija omogući delotvoran i jednak pristup pravdi, a besplatna pravna pomoć, kao što i njen naziv sugeriše, pravna je pomoć koju korisnik ostvaruje bez naknade, stoji na sajtu opštine cuprija.rs.

U Kancelariji za besplatnu savetodavnu podršku u opštini Ćuprija, koja se nalazi u objektu dvorišta Opštinske uprave, u Ulici 13. oktobra broj 7, građanima su u radno vreme na raspolaganju Robertino Stanojlović i Ivica Obradović, obojica registrovani pružaoci besplatnih pravnih usluga. Prema zvaničnoj statistici, ova dva diplomirana pravnika – ne računajući usmene savete – građanima su u 2020. godini čak 255 puta pružili pravnu pomoć, dok je u dosadašnjem delu godine, njihova pravna asistencija zabeležena u 170 slučajeva.

Kako bismo razjasnili potencijalne nejasnoće, u nastavku teksta moći ćete da pročitate taksativno nabrojano ko i u kojim slučajevima ima pravo na besplatnu pravnu pomoć u opštini Ćuprija.

Besplatna pravna pomoć može da se pruži svakom građaninu Opštine Ćuprija koji ima pravo na besplatnu pravnu pomoć ako:

1) ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć saglasno zakonu kojim se uređuje socijalna zaštita ili korisnik prava na dečiji dodatak saglasno zakonu kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i članovima njegove porodice, odnosno zajedničkog domaćinstva, čiji je krug određen ovim zakonima;

2) ne ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak, ali bi zbog plaćanja pravne pomoći iz sopstvenih prihoda u konkretnoj pravnoj stvari ispunilo uslove da postane korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak.

Građaninu Opštine Ćuprija koji ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, besplatna pravna pomoć može da se pruži ako je reč o:

1) detetu o čijem se pravu, obavezi ili interesu zasnovanom na zakonu odlučuje u postupku pred sudom, drugim državnim organom odnosno organom javne vlasti;

2) licu prema kome se izvršava mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi ili zaštitna mera obaveznog psihijatrijskog lečenja;

3) licu prema kome se vodi postupak delimičnog ili potpunog lišenja ili vraćanja poslovne sposobnosti;

4) licu koje ostvaruje pravnu zaštitu od nasilja u porodici;

5) licu koje ostvaruje pravnu zaštitu od torture, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja ili trgovine ljudima;

6) licu koje traži azil u Republici Srbiji;

7) izbeglici, licu pod supsidijarnom zaštitom ili interno raseljenom licu;

8) osobi sa invaliditetom;

9) detetu koje je zaštićeno uslugom smeštaja u sistemu socijalne zaštite;

10) deci i mladima kojima je prestala usluga socijalnog smeštaja do navršene 26 godine života;

1 1) odraslim i starim licima koja su bez sopstvenog pristanka smeštena u ustanovu socijalne zaštite;

12) licu koje ostvaruje pravo na utvrđivanje vremena i mesta rođenja saglasno zakonu kojim se uređuje vanparnični postupak;

13) licu koje je pogođeno postupkom prinudnog iseljenja i preseljenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje.

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

VESTI GRADA ĆUPRIJA