Opština Topola raspisuje javni poziv za sufinansiranje investicionog održavanja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada !!!

  • Autor: Dragana Marinković

13/05/2021

Topola- Predmet ovog javnog poziva je dodela sredstava za sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada po zonama. 


Učesnici javnog poziva mogu biti stambene i stambeno-poslovne zgrade na teritoriji opštine obuhvaćene popisom ulicama po zonama koje su zakonito izgrađene u smislu važećih propisa. Sredstva za sufinansiranje su obezbeđena Odlukom o budžetu opštine Topola za 2021.godinu. Dokumentacija koja je potrebna, a podnosi se uz prijavu za javni poziv, je sledeća:1.Rešenje o registraciji stambene zajednice-stambene i stambeno-poslovne zgrade2.Izvod iz lista nepokretnosti sa kopijom plana katastarske parcele ne stariji od šest meseci ili izjavu da navedenu dokumentaciju pribavlja nadležni organ po službenoj dužnosti3.Overen predmet i predračun radova od strane stručnog lica 4.Rešenje o odobrenju izvođenja radova u skladu sa Zakonom5.Odluku skupštinske stambene zajednice o usvajanju godišnjeg programa održavanja zajedničkih delova zgrade u kojima su planirani radovi i sredstva za izvođenje radova6.Overenu izjavu kojom upravnik zgrade potvrđuje da raspolaže osiguranim finansijskim sredstvima od strane vlasnika posebnih delova, a u skladu sa predmetom i predračunom koji je sastavni deo tehničke dokumentacije.


Prijavu na javni poziv podnosi upravnik u ime stambene zajednice. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na pisarnici Opštinske uprave opštine Topola, ili preporučenom poštom na adresu Bulevar Kralja Aleksandra I broj 9, 34310 Topola, sa naznakom „Prijava za izbor projekata za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji opštine Topola“.

Rok za podnošenje prijava sa pratećom dokumentacijom je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici opštine Topola www.topola.rs i oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Topola. Dodatne informacije se mogu dobiti u Odeljenju za komunalne delatnosti, građevinsko- urbanističke, imovinsko-pravne i poslove evidencija i upravljanja imovinom Opštinske uprave opštine Topola na telefon 034/6811-008 od 8 do 13 sati.

VESTI GRADA TOPOLA