OBAVEŠTENjE O JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM !!!

  • Izvor: Opština Svilajnac

06/07/2021

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom za 2021. godinu, koji traje do utroška sredstava, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, koja mora biti uslovna i bezbedna za stanovanje, iznosi 1.200.000,00 dinara.

Pravo prijave na Javni konkurs imaju supružnici/vanbračni partneri, samohrani roditelji (roditelj koji vrši roditeljsko pravo jer je drugi roditelj nepoznat, umro, potpuno lišen roditeljskog prava ili poslovne sposobnosti) i mladi poljoprivrednik/ca koji imaju nameru da se osamostale i reše stambeno pitanje na selu.

Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa opštinom Svilajnac, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom.
USLOVI ZA KONKURISANjE:
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju podnosioci prijave koji obavezno ispunjavaju sve sledeće uslove:
1. Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa potrebnom dokumentacijom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnom sajtu Ministarstva www.mbs.gov.rs);
2. Da su državljani Republike Srbije;
3. Da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
4. Da imaju manje od četrdeset pet (45) godina života;
5. Da su podnosioci prijave u bračnoj zajednici/trajnijoj vanbračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave ili je lice samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik/ca;
6. Da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta, i da istu nisu otuđili/poklonili u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa;
7. Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu;
8. Da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti);
9. Da u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.
Sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu moraju da ispune oba supružnika/vanbračna partnera koji su podnosioci prijave.


Pored svih obaveznih uslova, podnosioci prijave treba da ispunjavaju i jedan od četiri alternativno propisanih uslova:
1. Da žive na selu samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice;
2. Da žive u gradskim sredinama samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice i imaju nameru da žive na selu;
3. Da obavljaju poslove čija je priroda takva da ih mogu raditi od kuće na selu;
4. Da poseduju formalno obrazovanje iz oblasti medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine kao i prosvetni radnici i zanatlije.

Za sva pitanja možete se obratiti na mejl adresu kupovinaseoskekuce@svilajnac.rs ili kontakt osobi Ivani Đurđević na br. telefona 064/891-26-48, svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 15:00 časova.

VESTI GRADA SVILAJNAC