Nacrt Plana detaljne regulacije „Put Ćuprija-Jovac-Ostrikovac“ !!!

25/02/2020

Ćuprija-Obaveštavavaju se građani da je dana 25.02.2020. godine otpočeo javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije „Put Ćuprija-Jovac-Ostrikovac“, u trajanju od 30 dana, zaključno sa 25.03.2020. godine.


Javna sednica Komisije za planove održaće se 30.03.2020. godine sa početkom u 12 časova u sali Opštinske uprave opštine Ćuprija.

Nacrt Plana detaljne regulacije „Put Ćuprija-Jovac-Ostrikovac“, izradilo je Društvo sa ograničenom odgovornošću za planiranje, projektovanje, automatsku obradu podataka i inženjering „INFOPLAN“ Aranđelovac, PIB 100998014, matični broj 07333820, Ulica Ratnih vojnih invalida bb.


Uvid u urbanistički plan – Nacrt Plana detaljne regulacije „Put Ćuprija-Jovac-Ostrikovac“, zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen urbanistički plan sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. 

Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim planom, a u toku trajanja javnog uvida, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera Uslužnog centra.

Urbanistički plan – Nacrt Plana detaljne regulacije „Put Ćuprija-Jovac-Ostrikovac“ biće dostupan i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
O izvršenom javnom uvidu Komisija za planove sačinjava izveštaj koji sadrži podatke o izvršenom javnom uvidu, sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi.

Izveštaj napred naveden se dostavlja nosiocu izrade planskog dokumenta koji je dužan da u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja postupi po odlukama.

EKONOMIJA VESTI GRADA ĆUPRIJA