RASPISAN KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2022/2023 GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE TOPOLA

PR tekst KLAVIRSKI KUTAK-unapredite svoje muzičke sposobnosti

Izvor:

Komisija za dodelu studenskih stipendija Opštine Topola raspisala je KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2022/2023 GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE TOPOLA.

I Uslovi za dodelu stipendija
Pravo na stipendiju imaju:
Studenti visokih škola, fakulteta i master akademskih studija čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva i to:

-Studenti prve godine fakulteta sa prosečnom ocenom iz srednje škole 4,50 i većom;
-Studenti druge godine pa do završne godine studija i studenti master akademskih studija koji su postigli rezultat u studiranju izražen kroz najmanju prosečnu ocenu 8,00 u prethodnoj školskoj godini i
-Studenti koji su srednju školu završili kao đak generacije ili koji su postigli rezultat u studiranju kroz najmanju prosečnu ocenu 8,5 u predhodnoj školskoj godini a potiču iz socijalno ugrožene porodice, koji imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva, za koje visinu stipendije određuje Opštinsko veće opštine Topola.-

II Potrebna dokumenta
-Prijava koja sadrži lične podatke studenta (obrazac dostupan na pisarnici Opštinske uprave Opštine Topola)
-Potvrda srednje škole o proseku ocena ili overena fotokopija svedočanstva iz srednje škole,
-Potvrda fakulteta/ visoke škole o upisanoj godini studija, ostvarenoj prosečnoj oceni najmanje 8,00 tokom prethodne školske godine kao i dokaz da se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije,
-Potvrdu iz školske ustanove da su srednju školu završili kao đak generacije samo za studente koji su srednju školu završili kao đak generacije ili koji su postigli rezultat u studiranju kroz najmanju prosečnu ocenu 8,5 u predhodnoj školskoj godini, a potiču iz socijalno ugroženih porodica o čemu dostavljaju i dokaz nadležnog organa.
-Dokaz da u toku studiranja nisu obnovili više od jedne godine studija (overena fotokopija indeksa),
-Overenu fotokopiju lične karte (ukoliko je lična karta sa čipom mora biti očitana) i
-Uverenje o prebivalištu studenta
-Studenti mogu ostvariti pravo na stipendiju pod uslovom da u toku studiranja nisu obnovili više od jedne godine studija.

Studenti sa hendikepom i studenti sa hroničnim bolestima imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru opredeljenog broja studenata koji će biti stipendirani primenom blažih kriterijuma i to:

-ako su redovni studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija

-ako su upisali jednu od godina akademskih studija od prve do poslednje ili master akademske studije ili doktorske studije,

-da studiraju na teret budžeta Republike Srbije, da u predhodnoj godini ostvare najmanje 36 ESPB poena bez obzira na prosečnu ocenu;

-za studente na prvoj godini da su prvu godinu upisali sa statusom studenta na budžetu ili sa primenom afirmativnih mera.

-da tokom studiranja nisu obnovili više od jedne godine studija.

      Studenti sa hendikepom i studenti sa hroničnim bolestima uz prijavu podnose sledeća dokumenta:

-Uverenje o upisanom zimskom – prvom semestru odgovarajuće godine studija sa stepenom studija ,
-Uverenje da studira na teret budžeta RS,
-Uverenje o ostvarenom broju ESPB poena,
-Uverenje da tokom studija nije obnavljao više od jedne godine studija,
-Overenu fotokopiju indeksa,
-Overenu fotokopiju lične karte ili ako je lična karta sa čipom, očitanu ličnu kartu,
-Dokaz o prebivalištu,

-kao i jedan od dokumenata u vidu:
– potvrda Udruženja studenata sa hendikepom,

– mišljenja Interesorne komisije o potrebnoj podršci u obrazovanju ,

-lekarskog uverenja izdatog od nadležne institucije ili dokaz o hospitalizaciji ( dijabetes, mentalni hendikep….)

-izveštaj lekarske komisije ili rešenja o pravu na tuđu negu i pomoć.
-Visinu stipendije za Studente sa hendikepom i studente sa hroničnim bolestima određuje Opštinsko veće opštine Topola.

-Pravo na stipendiju nemaju:

-Studenti Vojne i Policijske akademije, Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije, za koje su sredstava u potpunosti obezbeđena u toku trajanja studija, kao i zaposlenje po sticanju odgovarajućeg zvanja i
-Studenti koji su navršili 27 godina života.
-Svi dokazi koji se prilažu moraju biti zvanične isprave odgovarajuće ustanove (izdati u propisanoj formi i overeni)

III Rok za podnošenje prijava

-Prijave na konkurs sa propisanom dokumentacijom podnose se u periodu od 29.12.2022. godine do 23.01.2023. godine i to neposredno na šalterima pisarnice Opštinske uprave Opštine Topola, Bulevar Kralja Aleksandra I br.9. ili elektronskim putem na mejl pisarnice Opštine Topola ”pisarnica@topola.com“.

-Krajnji rok za podnošenje prijava je 23.01.2023. godine, najkasnije do 15h.

-Kandidati koji podnesu nepotpune prijave, biće obavešteni pismenim putem da ih dopune u roku od 7 dana od dana prijema poziva. Ukoliko u ostavljenom roku ne izvrše dopunu, ove prijave neće biti razmatrane.

IV Rok za obaveštavanje o rezultatima Konkursa

Odluku o dodeli stipendija, na predlog Komisije za dodelu stipendija, donosi Predsednik opštine Topola, najkasnije do 13.02.2023. godine.

Student koji je nezadovoljan Odlukom o dodeli stipendija može da uloži prigovor Opštinskom veću opštine Topola, u roku od osam dana od dana objavljivanja Odluke.

Studentima koji su srednju školu završili kao đak generacije i koji su postigli rezultat u studiranju kroz najmanju prosečnu ocenu 8,5 u predhodnoj školskoj godini a potiču iz socijalno ugroženih porodica visinu stipendije utvrđuje Opštinsko veće opštine Topola.

Sva prava i obaveze između Opštine Topola i korisnika stipendije biće regulisani Ugovorom o stipendiranju koji u ime Opštine Topola potpisuje Predsednik opštine Topola.

Ovaj Konkurs objaviti na oglasnoj tabli Opštine Topola i na zvaničnoj prezentaciji Opštine Topola“ www.topola.rs.“

OPŠTINA TOPOLA

KOMISIJA ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

Prijava na konkurs

Potpisan primerak konkursa

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

VESTI GRADA VESTI GRADA TOPOLA