Opština Topola raspisala Javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa udruženja u oblasti socijalne zaštite !!!

16/09/2021

U skladu sa članom 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 16/2018), članom 8. Pravilnika o postupku dodele i kontrole sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa („Sl. glasnik SO Topola ”, br. 8/2020), Odluke o budžetu opštine Topola za 2021 god. („Sl. glasnik SO Topola ”, br. 14/2020 i 9/2021) i Godišnjim planom javnih konkursa za 2021. godinu,

Komisija za raspodelu sredstava ostalim udruženjima, raspisuje
JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA OSTALIM UDRUŽENjIMA

1. JAVNI INTERES
Raspisuje se Javni konkurs za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa za opštinu Topola koje realizuju ostala udruženja.

2. USLOVI KOJE UDRUŽENjE PREDLAGAČ PROGRAMA TREBA DA ISPUNI
Na javnom konkursu može da učestvuje udruženje:
1. koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/2009, 99/2011 i 44/2018.);
2. čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
3. koje je direktno odgovorno za pripremu i izvođenje programa i
4. koje nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti.

3. IZNOS SREDSTAVA PLANIRAN ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA UDRUŽENjA
Ukupan iznos sredstava planiran za finansiranje/sufinansiranje programa ostalih udruženja iz budžeta opštine Topola u 2021. godini iznosi 1.000.000,00 dinara.

4. TRAJANjE PROGRAMA
Sredstva se dodeljuju za programe koji će trajati najduže do kraja budžetske godine.


5. KRITERIJUMI ZA IZBOR PROGRAMA
Kriterijumi koji će se vrednovati prilikom izbora programa koji će se finansirati/sufinansirati iz sredstava budžeta opštine Topola i najveći broj bodova koji se može dobiti po svakom kriterijumu:

1. 15 bodova za reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;

2. 25 bodova za ciljeve koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi, da li su troškovi projekta opravdani sa stanovišta cilja i da li održavaju principe efikanosti, efektivnosti i očuvanje životne sredine, da li plan aktivnosti realističan i omogućava postizanje ciljeva, identifikovani ključni rizici koji mogu da utiču na postizanje ciljeva i mere za njihovo prevazilaženje;

3. 5 bodova za sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa;

4. 5 bodova za zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: ako su ranije korišćena sredstva iz budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

6. OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI I OBJAVLjIVANjE JAVNOG KONKURSA
Učesnik konkursa obavezan je da dostavi sledeću konkursnu dokumentaciju:

1. Popunjen obrazac prijave;
2. Obrazac predloga programa;
3. Obrazac budžeta programa sa narativnim prikazom budžeta;
Obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se elektronski putem mail-a na zahtev učesnika konkursa.
7. NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS
Overen i odštampan Obrazac prijave sa pratećom obaveznom konkursnom dokumentacijom i poželjna prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs za dodelu sredstava ostalim udruženjima – ne otvarati” i istaknutim nazivom podnosioca projekta.
Prijava se dostavlja na pisarnicu opštine Topola ili poštom na adresu: Bulevar kralja Aleksandra I br.9, 34310 Topola.
Za dodatne informacije i zahteve možete se obratiti na broj telefona 034/6811-008 kontakt osoba: Violeta Govedarica ili putem elektronske pošte na adresu violetapavlovic@hotmail.com.
8. ROKOVI ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS I
ODLUČIVANjE O DODELI SREDSTAVA UDRUŽENjIMA
1. Rok za podnošenje prijave na ovaj javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Topola.
2. Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, koju utvrđuje komisija, biće objavljena u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
3. Odluka o izboru programa kojima se iz budžeta Topola dodeljuju sredstva biće objavljena u roku od pet dana od dana donošenja.
4. Neblagovremene prijave, kao i prijave koje je podnelo udruženje koje ne ispunjava uslove za učešće na konkursu, ne razmatraju se.
5. Nepotpune prijave, odnosno nepotpuno ili neprecizno predstavljeni programi ili ostala konkursna dokumentacija, ne razmatraju se.
OPŠTINA TOPOLA
KOMISIJA ZA RASPODELU SREDSTAVA
PLANIRANIH ZA DOTACIJE
OSTALIM UDRUŽENjIMA
Broj: 453-8/2021-03
Datum: 23.09.2021.god.
PREDSEDNIK KOMISIJE
Slavica Đurić Pavlović, s.r.


EKONOMIJA VESTI GRADA TOPOLA