Javni oglas Opštine Topola za izbor korisnika za dodelu jednokratne novčane pomoći za nabavku ogreva u 2020.godini !!!

  • Izvor: Opština Topola

09/11/2020

Komisija za sprovođenje postupka dodele jednokratne novčane pomoći za kupovinu ogreva socijalno ugroženim porodicama sa područja opštine Topola, raspisuje, JAVNI OGLAS  za izbor korisnika za dodelu jednokratne novčane pomoći za nabavku ogreva u 2020.godini.

Pravo na pomoć mogu da ostvare socijalno ugrožene porodice sa područja opštine Topola ukoliko ispunjavaju sledeće kriterijume:1. Da imaju prebivalište, odnosno boravište na području opštine Topola;2. Da su korisnici novčane socijalne pomoći i da su socijalno ugrožena lica koja su se našla u stanju socijalne potrebe;3. Jednoroditeljske porodice sa decom na redovnom školovanju;4. Domaćinstva invalidskih lica;5. Staračka domaćinstva;6. Lica(deca) smeštena na starateljstvo u hraniteljskim porodicama.Pravo na pomoć ne mogu da ostvare lica koja su ostvarila pravo na pomoć po nekom drugom kriterijumu ili iz nekih drugih izvora finansiranja.


POTREBNA DOKUMENTA:1. Prijava za dodelu pomoći;2. Lična karta za podnosioce zahteva i punoletne članove njegovog domaćinstva(fotokopija ili očitana);3. Rešenje o novčanoj socijalnoj pomoći;4. Rešenje o invaliditetu;5. Medicinska dokumentacija(ne starija od šest meseci);6. Kopija tekućeg računa.Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 25.11.2020.godine.Prijave se podnose na pisarnici Opštinske uprave opštine Topola ili elektronskim putem na sledeće email adrese:vericaperic@topola.comjasnamiljkovic@topola.com.Informacije možete dobiti na telefone:6811-069  ili 064/8614-206 i 064/8614-105.Za komisiju Jasna Miljković, s.r.

VESTI GRADA TOPOLA