U Jagodini održan program o zaštiti manjinskih prava!!!

 • Autor, foto : Goran Moc

09/07/2019

Jagodina-U organizaciji Instituta za evropske poslove, uz podršku Rockefeller Brothers Fund, održano je predavanje u periodu od 1. jula do 6. jula 2019. godine u Jagodini, a u okviru kojeg su učesnici programa završili trening o zaštiti manjinskih prava.

Programom je bio obuhvaćen trening koji se sastojao iz predavanja, radionica, diskusije učesnika među sobom, kao i diskusije učesnika sa predavačima, predstavnicima organizacija civilnog društva i institucija o značaju zaštite prava manjina i njihovoj primeni u praksi. Trening je trajao pet radnih dana sa intenzivnim dnevnim aktivnostima iz plana dnevne obuke i sastojao se iz četiri oblasti koje su predstavljale fokus agende:

1.Razumevanje ljudskih prava

2.Jesmo li svi ravnopravni

 1. Žrtve kršenja ljudskih prava
 2. Pravna i institucionalna zaštita ljudskih prava.

U okviru svakog radnog dana je organizovano više predavanja, a u zavisnosti od oblasti koja se obrađivala. To čini ukupno 30 radnih sati u okviru celokupnog treninga. Cilj treninga je bolje razumevanje koncepta ljudskih i manjinskih prava, kao i upoznavanje sa mehanizmima zaštite i zastupanja oštećenih. Imajući u vidu i činjenicu da se ljudska i manjinska prava ne izučavaju kao obavezan predmet na pravnim fakultetima u Republici Srbiji, već spadaju u kategoriju izbornih predmeta, diplomiranim pravnicima je potrebno dodatno usavršavanje iz oblasti ljudskih i manjinskih prava. Učesnici treninga su bili diplomirani pravnici, studenti prava, advokati i advokatski pripravnici. Stečena znanja će doprineti stručnom usavršavanju, ali će i služiti boljem razumevanju položaja i problema pojedinaca i manjinskih grupa čija su ljudska i manjinska prava ugrožena, kao i poznavanju teškoća sa kojima se manjinske grupe susreću u svakodnevnom životu. Tokom treninga učesnici programa su upoznati sa metodama institucionalne zaštite ljudskih prava u Srbiji, kao i sa načinima putem kojim mogu pružiti pomoć licima čija su prava ugrožena.


reklama 44 (1140 x 140)
reklama 33 (1140 x 140)

. U toku treninga su obrađivane sledeće teme:

 1. Ljudska prava – zašto nam je to važno;
 2. Diskriminacija, individualna i kolektivna prava;
 3. Kršenje ljudskih prava i dobra praksa u radu sudova,
 4. Forum teatar – manjine u Srbiji;
 5. Razumevanje prava manjina u Srbiji – radionica;
 6. Da sam na tvom mestu – razvijanje empatije prema žrtvama kršenja ljudskih prava – radionica;
 7. Diskusija o pravima Roma;
 8. Diskusija o LGBT pravima;
 9. Uloga poverenika za zaštitu ravnopravnosti u borbi protiv diskriminacije;
 10. Ljudska prava u sukobu;
 11. Slučajevi pred sudom – sudska praksa u oblasti zaštite ljudskih prava;
 12. Simulacija sudskog postupka – slučajevi kršenja manjinskih prava,
 13. Pisanje predloga praktične politike.

U okviru treninga je za učesnike organizovana i poseta Višem sudu u Jagodini, sudije ovog suda su održale predavanje u vezi sa svojom sudskom praksom. Sudije su konstatovale su da nisu imale sudske predmete u vezi sa kršenjem ljudskih i manjinskih prava

VESTI GRADA JAGODINA