Opština Despotovac raspisala je javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Despotovac namenjenih za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti sporta u 2018. godini!!!

18/03/2018

Opština Despotovac raspisuje JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Despotovac namenjenih za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti sporta u 2018. godini.

style=“text-align: left;“>1. Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Despotovac za 2018.godinu predviđenih u okviru Programa 14 – Razvoj sporta i omladine, Programska aktivnost 0001 – Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, Razdeo 4- Opštinska uprava, funkcija 810, ekonomska klasifikacija 481911 – Dotacije sportskim omladinskim organizacijama – u iznosu od 7.300.000,00 dinara.
2. Pravo na korišćenje sredstava, u skladu sa članom 2 Odluke o raspodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti sporta u opštini Despotovac, imaju udruženja, društva i savezi u oblasti sporta sa sedištem u opštini Despotovac.
3. Iz budžeta opštine Despotovac finansiraće se sledeći troškovi učesnika konkursa i to:
– kotizacije na sportskim takmičenjima;
– putni troškovi odlaska i boravka na takmičenja;
– troškovi službenih lica (sudijski i delegatski troškovi);
– putni troškovi igrača za dolazak na trening i utakmice;
– ostalih troškova u maksimalnom iznosu od 15% budžeta ( troškovi električne energije, vode, telefona, bankarskih provizija, interneta, troškovi sredstava za održavanje prostorija, higijene i terena);
4. Učesnik konkursa je dužan da dostavi:
 prijavni obrazac ( Obrazac 1);
 aplikacioni formular (Obrazac 2);
 izjava podnosioca prijave o ispunjenosti uslova iz člana 118 st 5 i člana 133 st 5 Zakona o sportu Republike Srbije (Obrazac 3);
 izjava podnosioca prijave ( Obrazac 4);
 dokaz o registraciji sportske organizacije – kopija;
 kopija statuta usklađenog sa novim Zakonom o sportu;
 celokupna dokumentacija u elektronskom formatu – na CD
5. Kriterijumi za ocenu prijavljenih programskih aktivnosti i projekata su:
 usklađenost programske aktivnosti i projekata sa zahtevima iz Konkursa;
 ostvarenih rezultata rada podnosioca programske aktivnosti i projekata;
 društvenog značaja rada sportske organizacije;
6. Prijave se dostavljaju na pisarnici Opštinske uprave Despotovac, ili poštom na adresu: Opština Despotovac, Ulica Milosava Zdravkovića – Resavca broj 4, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA U OBLASTI SPORTA – ne otvarati“.


Blagovremenom dostavom smatra se i preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.
Zainteresovane organizacije mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u kancelariji br.7 Opštinske uprave ili sa zvanične internet prezentacije Opštine Despotovac www.despotovac.rs.
7. Proveru dokumentacije podnete na Konkurs, odnosno ispunjenost uslova za učešće na Konkursu i poštovanje rokova, vrši Komisija za sprovođenje postupka dodele sredstava. Komisija je dužna da nakon isteka roka razmotri pristigle prijave i u skladu sa kriterijumima utvrdi listu predloga prijavljenih programskih aktivnosti i projekata.
8. Odluku o izboru prijavljenih programskih aktivnosti i projekata i dodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekta iz oblasti sporta iz budžeta Opštine donosi Opštinsko veće na osnovu konačne liste predloga prijavljenih programskih aktivnosti.
Nakon odluke Opštinskog veća, predsednik Opštine Despotovac će sa izabranim korisnicima sredstava zaključiti ugovor o raspodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata iz oblasti sporta.
9. Korisnik sredstava je dužan da kvartalno na propisanom obrascu dostavi izveštaj sa pratećom dokumentacijom u utrošku dodeljenih sredstava Odeljenju za privredu, javne delatnosti, finansije i budžetske fondove Opštinske uprave Despotovac.
U slučaju nenamenskog trošenja sredstava korisnik sredstava je u obavezi da Opštini vrati dobijena sredstva, kao i nemogućnost učestvovanja na konkursu za naredne dve godine.
Konkurs je otvoren do 22. 3. 2018. godine
Prijave sa nepotpunom dokumentacijom i prijave podnete na neodgovarajućem obrascu, neće se razmatrati.
Javni konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave i na zvaničnoj internet prezentaciji www. despotovac.rs.
Broj: 400-65/2018-03 od 14.3.2018. godine.
PREDSEDNIK OPŠTINE DESPOTOVAC
Nikola Nikolić, dipl .ekon.

VESTI GRADA DESPOTOVAC