Opština Ćuprija raspisala je JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE OPŠTINE ĆUPRIJA U FINANSIRANjU, ODNOSNO SUFINANSIRANjU PROGRAMA UDRUŽENjA SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE ĆUPRIJA!!!

  • Izvor: Opština Ćuprija

15/04/2018

[views]

1. Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Ćuprija za 2018. godinu predviđenih u Odlukom o budžetu opštine Ćuprija za 2018. godinu u iznosu od 2.000.000,oo dinara.

trong>2. Pravo na korišćenje sredstava imaju udruženja građana koja su registrovana na teritoriji opštine Ćuprija, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na ovom području kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije (u daljem tekstu: udruženja), s tim da programske aktivnosti realizuju na teritoriji opštine Ćuprija, izuzetno udruženja građana koja nisu registrovana na teritoriji opštine Ćuprija, a koja realizuju programe koji su od javnog interesa za opštinu Ćuprija i kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe Opštine Ćuprija.

Sredstva iz budžeta Opštine Ćuprija mogu se odobriti za finansiranje ne više od dva programa istog udruženja u toku budžetske godine.
Program/projekat se mora realizovati do isteka budžetske godine, odnosno 31.12.2018. godine.

3. Sredstva namenjena udruženjima mogu se koristiti za realizaciju programa naročito iz sledećih oblasti: socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, zaštite interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije i izbeglica, podsticanje nataliteta, pomoći starima, zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, nauke, kulture, informisanja, zaštite životne sredine, održivog razvoja, zaštite životinja, zaštite potrošača, borbe protiv korupcije, humanitarni programi i drugi programi u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe Opštine Ćuprija.
Predmet finansiranja po raspisanom konkursu, ne mogu biti programi koji donose profit udruženjima, zagovaraju nasilje, netolerantnost ili bilo koju vrstu diskriminacije.

4. Prihvatljivi troškovi uključuju: troškove potrošnog materijala i materijala potrebnog za realizaciju programa; troškove koji direktno proizilaze iz predloženih aktivnosti: informisanje, oglašavanje, štampanje, troškovi organizacije obuka itd., uključujući troškove finansijskih usluga (bankarskih provizija), troškove angažovanih lica; troškove PDV-a i drugi troškovi koje utvrdi opštinsko veće opštine Ćuprija.
Neprihvatljivi troškovi su: dugovi i pokrivanje gubitaka ili dugovanja, pristigle pasivne kamate, stavke koje se već finansiraju iz drugih projekata, kupovina zemlje ili zgrada.
5. Konkurs sprovodi Komisija za izbor programa od javnog interesa.

ukoceni baner (600 x 140)
ukoceni baner 1 (600 x 140)
ukoceni baner 3 (600 x 140)

6. Prijave na konkurs podnose se na posebnom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije opštine Ćuprija www.cuprija.rs.
Elektronski popunjene prijave se podnose u štampanom obliku u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA FINANSIRANjE/SUFINANIRANjE PROGRAMA ODNOSNO PROJEKATA UDRUŽENjA“, na Pisarnici opštinske uprave opštine Ćuprija na adresi 13.oktobar br. 7, 35230 Ćuprija. Na koverti obavezno naznačiti podnosioca predloga programa/projekta.
Konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
Konkurs je otvoren do 30.04.2018. godine.
Neblagovremene prijave neće se razmatrati, a nepotpune prijave će se smatrati neispravnim.

7. Konkursna dokumentacija sadrži:
 Obrazac 1 – Prijava na konkurs-aplikacioni obrazac,
 Obrazac 2 – Obrazac za pisanje predloga projekta,
 Obrazac 3 – Narativni budžet,
 Obrazac 4 – Tabelarni pregled budžeta projekta,
 Fotokopiju rešenja APR o registraciji udruženja;
 Fotokopiju OP obrasca (ovlašćenih lica);
 Fotokopiju Statuta;
 Drugu dokumentaciju (po proceni podnosioca zahteva) koja je od značaja za dodelu sredstava (na primer Izveštaj o radu i sl.).
Komisija po službenoj dužnosti utvrđuje da račun podnosioca prijave nije u blokadi.
Komisija po službenoj dužnosti utvrđuju da li je udruženje upisano u registar nadležnog organa i da li se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

8. Prijave za dodelu sredstava komisija ocenjuje prema sledećim kriterijumima, i to:
– reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost (5-25 poena);
– ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi (5-20);
– opravdanost budžeta projekta (4-15);
– sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa (5-15);
– zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: da li su ranije korišćena sredstva budžeta opštine Ćuprija i ako jesu, da li su ispunjene ugovorne obaveze (2-15);
– saradnja sa drugim subjektima u realizaciji programa (1-10).
Program koji je vrednovan sa manje od 50 poena neće biti predmet izbora za dodelu sredstava.

9. Svakom projektu komisija će dodeliti određen broj bodova, na osnovu koga će biti sačinjena lista vrednovanja i rangiranja programa.
Lista se objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Opštine Ćuprija, oglasnoj tabli Opštinske Uprave Opštine Ćuprija i portalu e- Uprave.
Komisija utvrđuje listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

10. Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste.
Na listu učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

11. Odluku o izboru programa i raspodeli sredstava Opštinsko veće opštine Ćuprija donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.
Odluka o izboru programa i raspodeli sredstava objavljuje se na zvaničnoj internet-stranici Opštine Ćuprija, oglasnoj tabli Opštinske Uprave Opštine Ćuprija i portalu e-Uprava.

12. Udruženje kome su odlukom Veća dodeljena sredstva dužno je da se u roku od tri dana od dana objavljivanja odluke na zvaničnoj internet-stranici Opštine Ćuprija, potpiše izjavu o prihvatanju obaveze korisnika sredstava opštine Ćuprija.
Ako je odlukom izabran program za koji je dodeljen manji iznos sredstava od traženog, udruženje je dužno da u roku od tri dana od dana objavljivanja odluke na zvaničnoj internet-stranici Opštine Ćuprija, dostavi korigovani program i budžet programa i potpiše Izjavu o prihvatanju obaveze korisnika sredstava opštine Ćuprija.
Korigovani program i budžet se dostavljaju na Obrascima 2,3 i 4.
Ukoliko udruženje u roku u roku od tri dana ne dostavi potpisanu izjavu o prihvatanju obaveze korisnika sredstava opštine Ćuprija smatraće se da je odustalo od realizacije programa.
Obrazac 5 – Izjava o prihvatanju obaveze korisnika sredstava opštine Ćuprija.

13. Korisnik sredstava dužan je da pre sklapanja ugovora nadležnom organu dostavi Izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena kao i Izjavu o nepostojanju sukoba interesa i instrument obezbeđenja.
Obrazac 6 – Izjava o nepostojanju sukoba interesa.

14. Udruženje izrađuje periodične i završne narativne i finansijske izveštaje.
Udruženje je dužno da Komisiji podnosi periodične izveštaje ukoliko projekat traje duže od 6 (šest) meseci. Dinamika podnošenja periodičnih izveštaja regulisaće se ugovorom.
Udruženje je dužno da Komisiji podnese završni izveštaj o realizaciji programa i utrošenim sredstvima u roku od 30 dana od dana završetka programa, u štampanom obliku, predajom na šalteru Uslužnog centra Opštinske uprave opštine Ćuprije ili poštom.
Izveštaj se podnosi na sledećim obrascima:
Obrazac 7 – Narativni izveštaj
Obrazac 8 – Finansijski izveštaj

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE ĆUPRIJA
BROJ: 06-62-4/2018-01-1 OD 13.04.2018. GODINE

PREDSEDNIK
OPŠTINSKOG VEĆA
Ninoslav Erić, mr.ek.nauka

VESTI GRADA ĆUPRIJA