Povodom 80 godina postojanja Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu održaće se koncert KAMERNE MUZIKE u G. Milanovcu!!!

 

  • Autor: Ljubica Sokić

05/12/2017

G. Milanovac-Povodom 80 godina postojanja Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Kulturni centar Gornji Milanovac u četvrtak, 7. decembra u Svečanoj sali Gimnazije “Takovski ustanak” organizuju koncert kamerne muzike.

Na repertoaru Igora, Jovane i Marije Lazić, Mihaila Samorana i Save Đurića, biće odabrana dela koja potpisuju: Franz Danzi,  Paul Hindemith I Malcom Arnold.

Početak koncerta je u 19 sati. 

m>IGOR LAZIĆ je rođen u Beogradu. Hornu je počeo da svira sa deset godina u klasi prof. Zorana Mrđenovića. Studirao je u klasi prof. Stjepana Rabuzina na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Studije nastavlja na Visokoj školi za muziku u Trosingenu (Nemačka) u klasi profesora Francis Orvala, gde zavšava najviši nivo studija (solistiše ausbildung). Doktorirao je iz oblasti kamerne muzike sa temom „Tembrovska raznolikost horne u kamernom ansamblu sa drvenim duvačkim instrumentima“. Od 2001. do 2011. je bio solo hornista Beogradske filharmonije i u tom periodu je sarađivao sa svetski poznatim imenima, kao što su – Zubin Mehta, sir Nevil Mariner, Karl Anton Rihenbaher, Najdžel Kenedi, Sara Čang, Maksim Vangerov, Hansjorg Šelenberger, Milan Turković, Štefan Dor, Pol Mejer, Radovan Vlatković, Herman Bauman, Radek Baborak i drugi. Docent je na Katedri za kamernu muziku Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, na kojoj radi od decembra 2003. godine. Učestvovao je u radu brojnih kamernih ansambala, kao što je Beogradski kvartet horni, Trosingen Braskvintet, „Pulank Bleserkvintet“, “Isang Jun” ansambl (ansambl nove muzike), ansambl “Altemuzik” (ansambl rane muzike). Leta 2001. učestvovao je u letnjoj turneji Gustav Maler Jugend Orkester, pod dirigentskom palicom Ivana Fišera i Franca Velser Mesta. Nastupa kao solista i kamerni muzičar na koncertnim podijumima širom zemlje i u inostranstvu.

JOVANA LAZIĆ je rođena 1985. godine u Beogradu. Niže muzičko obrazovanje stekla je u klasi prof. Ivane Aleksić u školi “Stanislav Binički”, a zatim u školi “Vojislav Vučković”. Srednje muzičko obrazovanje stekla je u Muzičkoj školi “Stanković” u Beogrdu, u klasi prof. Jelene Draškoci, u čijoj klasi je i diplomirala sa najvišom ocenom. 2003. je bila stipendista internacionalnog američkog kampa za mlade talente “Interlochen Art Camp” u Mičigenu, u konkurenciji nekoliko hiljada mladih talenata. U toku obrazovanja se usavršava kod renomiranih svetskih profesora – Martina Koflera, Paola Bortolusija, Matijasa Alina, Feliksa Renglija, Vila Ofermansa, Dejana Gavrića i drugih. Godine 2003. je osvojila prvu nagradu na Festivalu flaute u Valjevu, u kategoriji solo flaute, i prvu nagradu u kategoriji kamerne muzike. Godine 2008. sarađuje sa orkestrom Beogradske filharmonije. Iste godine ostvaruje status slobodnog umetnika u Udruženju muzičkih umetnika Srbije, a od 2009. honorarno svira drugu flautu i pikolo flautu u orkestru Pozorišta na Terazijama. Godine 2009. je diplomirala sa najvišom ocenom na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Ljubiše Jovanovića. Tokom svog školovanja se upoznaje i sa tehnikom sviranja traverso flaute. Bila je stalni član Baroknog ansambla FMU, kao i jedan od osnivača Beogradskog kvarteta flauta.

MARIJA LAZIĆ je diplоmirаlа u klаsi prof. Ljubišе Pеtrušеvskоg, a spеciјаlizirаlа u klаsi prof. Drаgаnа Lаzićа, nа Мuzičkој аkаdеmiјi u Bеоgrаdu. Usаvršаvаlа sе nа mајstоrskim kursеvimа Klаusа Lајnbаhеrа (Аustriја) i Аlfа Nilsоnа ( Švеdskа). Тоkоm škоlоvаnjа оsvојilа vеliki brој prvih i spеciјаlnih nаgrаdа nа tаkmičеnjimа. Sа duvаčkim trijоm оsvаја prvu nаgrаdu nа rеpubličkоm tеkmičеnju i dоbiја stipеndiјu zа usаvršаvаnjе nа ISА u Аustriјi, gdе је оdržаlа vеliki brој kоncеrаtа – u Bеču, Sеmеringu, Rајhеnаuu i Bаdеnu. Kао sоlistа, nаstupаlа је sа оrkеstrimа „Gudаči Sv.Đоrđа“, „Prо Klаsikа“, „Stаnislаv Binički“, Simfоniјskim оrkеstrоm RТS, оrkеstrоm Оpеrе Nаrоdnоg pоzоrištа. Nаstupаlа nа Fеstivаlu mlаdih kоmpоzitоrа „Kоmа“, sа duvаčkim kvintеtоm, nа kоncеrtnоm prеdstаvlјаnju muzikоlоških izdаnjа FМU. Člаn је оrkеstrа Kаmеrаtа Sеrbikа оd 2006. i stаlnо zаpоslеnа u оrkеstru Оpеrе u Nаrоdnоm pоzоrištu u Bеоgrаdu, оd 2003. Sа kоlеginicоm Gоrаnоm Ćurgus аktivnо sе bаvi prоnаlаžеnjеm nоvih bоја i izrаzа u оkviru duа Оbоа i Hаrfа. Člаn је autоrskоg timа оrgаnizаciје МОТО (Мuzičkо Оpеrskо Теаtаrskа Оrgаnizаciја) čiја је idеја dа klаsičnа muzikа, оpеrа i tеаtаr budu dоstupni svim lјudimа i pоstаnu sаstаvni dео živоtа u Srbiјi. Snimаlа је zа pоtrеbе Rаdiја i Теlеviziје Srbiје.

MIHAILO SAMORAN (Beograd) je, nakon završene MŠ “Josip Slavenski“, u klasi prof. Predraga Stefanovića, diplomirao i doktorirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Ante Grgina. Pohađao je majstorske kurseve profesora Jiržija Hlavača (Češka), Mišela Letjeka (Francuska) i Aleksandera Nojbauera (Austrija), kao i kurs kamerne muzike, održan od strane ansambla Beč – Berlin koji čine solisti Bečke i Berlinske filharmonije. Dvostruki je finalista konkursa „Jeunesses Musicales“ u Bukureštu, 2002. i u Beogradu, 2012. godine. Osim brojnih nastupa u renomiranim koncertnim prostorima Beograda, nastupao je i kao solista sa Simfonijskim orkestrom Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Umetničkim ansamblom Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“, orkestrom „Camerata Serbica“ i Beogradskom filharmonijom. Kao kamerni muzičar, redovno nastupa sa ansamblom Balkanska kamerna akademija. Od sezone 2003/2004. bio je saradnik Beogradske filharmonije, a od sezone 2006/2007. stalni član.

SAVA ĐURIĆ je prvi fagotista Beogradske filharmonije od 2003. godine. Tokom školovanja bio je laureat mnogih regionalnih i saveznih takmičenja 1998. i 1999. godine, kao i takmičenja u Strezi (Italija). Diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi Mirka Isaeskog, a usavršavao se kod Milana Turkovića i Knuta Sostevolda. Sarađuje sa mnogim simfonijskim orkestrima u zemlјi, kao i Balkanskom kamernom akademijom.

NAJNOVIJE VESTI

SRBIJA GRADOVI