JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM

PR tekst KLAVIRSKI KUTAK-unapredite svoje muzičke sposobnosti

Izvor:konkursi

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Rok za podnošenje prijave teče do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2023. godine.

Oni koji mogu da konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom su punoletni državljani Republike Srbije koji nemaju navršenih 45 godina života i pripadaju sledećim kategorijama: pojedinac, samohrani roditelj, bračni par, vanbračni partneri.
Ministarstvo za brigu o selu dodeljuje bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom čija procenjena tržišna vrednost nepokretnosti ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara.

USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju oni koji na dan podnošenja prijave ispunjavaju sve sledeće uslove:

 1. Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom Programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva www.mbs.gov.rs);
 2. Da su državljani Republike Srbije;
 3. Da su punoletni;
 4. Da na teritoriji Republike Srbije, do dana raspisivanja konkursa, imaju neprekidno prijavljeno prebivalište najmanje tri godine;
 5. Da nemaju navršenih 45 godina života;
 6. Da nisu osuđivani i da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, kao ni istraga;
 7. Da su podnosioci prijave u braku, trajnijoj vanbračnoj zajednici, da je podnosilac prijave samohrani roditelj ili pojedinac;
 8. Da nisu upisanu u nadležnoj službi katastra nepokretnosti odnosno da nisu vanknjižni vlasnici/suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta;
 9. Da nisu otuđili nepokretnost u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa, kao i da nisu stekli nepokretnosti u prethodnih pet godina izuzev poljoprivrednog zemljišta;
 10. Podnosioci prijave koji poseduju poljoprivredno zemljište u svojini/susvojini mogu konkurisati za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom koja se nalazi u nekom od naseljenih mesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj poseduju poljoprivredno zemljište, odnosno njoj susednoj jedinici lokalne samouprave;
 11. Da nemaju neizmirenih, dospelih obaveza na računima javnih prihoda, u skladu sa propisima Republike Srbije;
 12. Da se protiv podnosioca prijave ne vodi izvršni postupak;
 13. Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu;
 14. Da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti);

Oba supružnika ili oba vanbračna partnera koji su podnosioci prijave, moraju da ispune sve propisane uslove za učešće na javnom
konkursu.

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:

 1. Da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje;
 2. Da se ne nalazi u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima;
 3. Da se nalazi u naseljenom mestu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza ili neki od navedenih objekata postoji u susednim naseljenim mestima;
 4. Da je upisana u katastar nepokretnosti/zemljišne knjige na ime prodavca, kao porodična stambena zgrada, bez tereta;
 5. Da je seoska kuća sa okućnicom, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i seoska kuća ili na susednoj katastarskoj parceli, izgrađena u skladu sa propisima kojima se uređuju planiranje i izgradnja;
 6. Da je vrednost predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno kupoprodajna cena, u granicama njene vrednosti na tržištu nepokretnosti;
 7. Da seoska kuća i okućnica nisu predmet sudskog spora, kao i da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi.

Podnosioci prijave mogu konkurisati samo jednom prijavom, osim u slučaju više sile, odnosno u slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti koje podnosioci prijave nisu mogli sprečiti ili predvideti.
Seoska kuća sa okućnicom može biti u susvojini više lica kada se svi suvlasnici pojavljuju kao prodavci svojih suvlasničkih delova.
Ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom kao i procenu tržišne vrednosti nepokretnosti, jedinica lokalne samouprave utvrđuje zapisnikom, koji podnosioci prijave dostavljaju kao neophodnu dokumentaciju prilikom konkurisanja za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Prodavac seoske kuće sa okućnicom mora biti saglasan sa procenjenom tržišnom vrednošću nepokretnosti i to potvrđuje izjavom, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Seoska kuća sa okućnicom ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje ukoliko je bezbedna i uslovna za stanovanje, poseduje infrastrukturu – kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i ako postoji pristup do seoske kuće sa okućnicom preko tvrdog puta.
Podnosioci prijave koji dobiju bespovratna sredstva ne mogu otuđiti nepokretnost u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti sa prodavcem nepokretnosti i nepokretnost mora biti osigurana u navedenom periodu.

Nepokretnost stečena dodelom bespovratnih sredstava ne može biti predmet hipoteke ili zaloge, radi obezbeđenja izvršenja obaveza iz ugovora o kreditu u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti sa prodavcem nepokretnosti.
Više informacija na linku:

https://www.mbs.gov.rs/konkursi.php?fbclid=IwAR31LvyGsFyEtEZTt0Y42IjBLeiOUNfUJYeYa23d6Joih6Zsbj2PtviYsbM

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

EKONOMIJA