MENUMENU

NAJNOVIJE VESTI

Opština Topola raspisuje KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU!!!

  • Izvor: Opština Topola
Broj pregleda: 345

Topola-Na osnovu člana 6. Pravilnika o stipendiranju studenata sa teritorije Opštine Topola („Službeni glasnik SO Topola“ broj 24/2016),  Komisija za dodelu stipendija Opštine Topola raspisuje
KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU

I Uslovi za dodelu stipendija
Pravo na stipendiju imaju: Studenti visokih škola, fakulteta i master akademskih studija čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva i to:
• Studenti prve godine fakulteta sa prosečnom ocenom iz srednje škole 4,50 i većom;
• Studenti druge godine pa do završne godine studija i studenti master akademskih studija koji su postigli rezultat u studiranju izražen kroz najmanju prosečnu ocenu 8,00 u prethodnoj školskoj godini.

Studenti mogu ostavriti pravo na stipendiju pod uslovom da u toku studiranja nisu obnovili više od jedne godine studija.
Pravo na stipendiju nemaju:
• Studenti Vojne i Policijske akademije, Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije, za koje su sredstava u potpunosti obezbeđena u toku trajanja studija, kao i zaposlenje po sticanju odgovarajućeg zvanja i
• Studenti koji su navršili 27 godina života.

II Potrebna dokumenta
• Prijava koja sadrži lične podatke studenta (obrazac dostupan na pisarnici Opštinske uprave Opštine Topola)
• Potvrda srednje škole o proseku ocena ili overena fotokopija svedočanstva iz srednje škole,
• Potvrda fakulteta/ visoke škole o upisanoj godini studija, ostvarenoj prosečnoj oceni najmanje 8,00 tokom prethodne školske godine kao i dokaz da se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije,
• Dokaz da u toku studiranja nisu obnovili više od jedne godine studija (overena fotokopija indeksa),
• Overenu fotokopiju lične karte (ukoliko je lična karta sa čipom mora biti očitana) i
• Uverenje o prebivalištu studenta.

Svi dokazi koji se prilažu moraju biti zvanične isprave odgovarajuće ustanove (izdati u propisanoj formi i overeni)

III Rok za podnošenje prijava
Prijave na konkurs sa propisanom dokumentacijom podnose se u periodu od 03.01.2019. godine do 23.01.2019. godine i to neposredno na šalterima pisarnice Opštinske uprave Opštine Topola, Bulevar Kralja Aleksandra I br.9. Krajnji rok za podnošenje prijava je 23.01.2019. godine, najkasnije do 15h.
Kandidati koji podnesu nepotpune prijave, biće obavešteni pismenim putem da ih dopune u roku od 7 dana od dana prijema poziva. Ukoliko u ostavljenom roku ne izvrše dopunu, ove prijave neće biti razmatrane.
IV Rok za obaveštavanje o rezultatima Konkursa
Odluku o dodeli stipendija, na predlog Komisije za dodelu stipendija, donosi Predsednik opštine, najkasnije do 14.02.2019. godine.
Student koji je nezadovoljan Odlukom o dodeli stipendija može da uloži prigovor Opštinskom veću opštine Topola, u roku od osam dana od dana objavljivanja Odluke.
Sva prava i obaveze između Opštine Topola i korisnika stipendije biće regulisani Ugovorom o stipendiranju koji u ime Opštine Topola potpisuje Predsednik opštine Topola.

OPŠTINA TOPOLA
KOMISIJA ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA
Broj: 451-81/2018-03
Dana: 31.12.2018. godine

Predsednik Komisije
Biljana Mijović, dipl.pravnik

PRETHODNE VESTI

MOJITO BAND – BLEDA SENKA>>klik na PLAY