MENUMENU

NAJNOVIJE VESTI

Javni projekat „Mi Varimo Sportske Sprave“ !!!

  • Izvor: Tehnička škola Ćuprija
Broj pregleda: 311

Ćuprija-OMLADINSKI PROJEKAT Tehničke škole
UČENIČKI PARLAMENT

Istraživanja a i informativne emisije nas upozoravaju o prisutnosti droge među mladima i negativnim posledicama po mlade kao i to da informacije o tome više dobijaju od medija i drugova a manje od roditelja i nastavnika u školi.

Istraživanja raznih institucija pokazuju da je veliki broj anketiranih građana fizički neaktivan, ne vežba ni jedan dan u nedelji, jedna trećina pešači do posla, fakulteta ili škole, većina sedi, na poslu, fakultetu u školi ili kod kuće (10 sati), a najveći broj anketiranih ima neke zdravstvene probleme sa srcem. Blizu 50% anketiranih su delimično zadovoljni stanjem sportsko – rekreativne infrastrukture i kvalitetom i dostupnošću programskih sadržaja.
​​
Rezultati ovih istraživanja predstavljaju polaznu osnovu predstavnicima UP naše škole za pisanje projekta u cilju, ne samo očuvanja zdravlja mladih promovisanjem rekreativnih aktivnosti uličnog sporta, već i pružanja alternative narkomaniji i drugim oblicima rizičnog ponašanja, kao i instaliranjem sportskih metalnih konstrukcija od strane naših učenika zanimanja: Bravar – zavarivač

Zašto je ovo važno za mlade u našoj lokalnoj zajednici?

1. bolja informisanost mladih o štetnosti droge i načinima zaštite

2. biranjem sportskih sadržaja i vršnjaka sa bezbednim stilovima života, sagledavanjem uloge uličnog sporta, kao načina konstruktivnog korišćenja slobodnog vremena mladih, ishod je očuvanje zdravlja mladih

3. instaliranjem sportsko rekreativne strukture, metalnih konstrukcija, pored njene edukativne i promotivne uloge, stvaraju se uslovi za savladavanje praktičnih veština za zanimanje: Bravar – zavarivač (promoviše se deficitarno i dobro plaćeno zanimanje)

4. pruža se prilika učenicima bravarima – zavarivačima da osete svoju ulogu graditelja i pozitivno lično zadovoljstvo zbog volonterskog rada.

Ukoliko se problem ne reši mladi će birati mesta gde se sedi, igraju se igrice, nema socijalno emotivne razmene među njima i gde im se nudi alkohol ili droga – nema saradnje, takmičarskog duha, zdravih korektivnih vežbi za telo, preduzetničkog duha a ni volonterskih aktivnosti i drugih pozitivnih životnih strategija.

Koji je javni interes projekta „Mi Varimo Sportske Sprave“?

1. da sačuvamo zdravlje mladih, budućih nosioca profesionalnih zadataka važnih za razvoj svakog društva

2. upoznajući ih sa različitim uzrocima i posledicama korišćenja droge jačamo njihove odbrambene mehanizme i stvaramo uslove za donošenje odluke – droga ne, nikada

3. dobijamo pre svega učenike koji postižu dobre rezultate u učenju, a kasnije i stručnjake koji će unaprediti izabranu profesionalnu oblast, a što je važno za njihov lični doživljaj uspeha u poslu, a samim tim i za društvo.

4. sportska rekreacija zauzima značajno mesto u očuvanju biološko – zdravstvene i socio – psihološke ravnoteže koja se ogleda u kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena, efikasnijem odmoru i oporavku, prevenciji i očuvanju zdravlja savremenog čoveka

5. učenici Bravari – zavarivači stiču veštine izabranog zanimanja koje je deficitarno, a školi se pruža prilika da realizuje dualno obrazovanje za ovo zanimanje

6. formiramo ljude koji mogu da razumeju ulogu, ponašanje drugih ljudi, stručnjaka različitih zanimanja, a posebno sporta i medicine. Jačanjem te kulture, ne jačamo samo njihovu bezbednost već i razvijamo njihove kompetencije za davanje empatije i učešće u timskom radu koje je važno za svaki oblik organizovanja (organizacija, klub, pokret)

7. Promovišući ulični sport i Hip – hop ples usmeravamo ih ka pozitivnim strategijama u životu – konstruktivno korišćenje slobodnog vremena, volonterizam u promociji zdravih stilova života, promocija proizvoda i usluga privrednika, kao mogućnost ostvarivanja prihoda i jačanja preduzetničkog duha, kao i druženje sa mladima koji rekreacijom i plesom, ne izražavaju samo sebe pokretom, već i šalju pozitivne poruke mladima

Opšti cilj projekta:

Razvojem sportske kulture, predavanjima i primenom hip – hop plesa u edukativne svrhe, stvoriti uslove za veću bezbednost mladih od droge i drugih oblika asocijalnog ponašanja i konstruktivno korišćenje slobodnog vremena

Specifični cilj/evi projekta:

1. informisanost mladih o štetnosti i posledicama upotrebe droge

2. informisanost mladih o značaju bavljenja sportskim aktivnostima, posebno uličnog sporta za očuvanje zdravlja i sticanje veština dnevne organizovanosti, koja se ogleda u kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena, efikasnijem odmoru i oporavku, prevenciji i očuvanju zdravlja i stvara uslove za samospoznaju i donošenje odluke u vezi sa izborom odgovarajuće sportske aktivnosti. Sportska rekreacija zauzima značajno mesto u očuvanju biološko – zdravstvene i socio – psihološke ravnoteže

3. sticanje veština mašinske obrade metala, spajanje metalnih konstrukcija različitim postupcima varenja prilikom izrade sportskih sprava za bavljenje uličnim sportom – stvaranje povoljnih uslova za ostvarivanje dualnog obrazovanja

4. sagledavanje uloge HIP – HOP plesa, ne samo, kao načina konstruktivnog korišćenja slobodnog vremena sa mladima koji imaju pozitivne strategije u životu (timski rad, takmičarski duh, izražavanje potreba i emocija pokretom), već i njegove uloge u edukativne, promotivne svrhe (profesionalno informisanje, negovanje zdravog stila života – sportska kultura, kultura komunikacije – kako reći ne drogama, shvatanje značaja obeležavanja važnih datuma i realizovanja tematskih dana u školi) i kao mogućnost ostvarivanja prihoda i razvoj preduzetničkog duha (ostvarivanje prihoda i materijala za grafite sa edukativnim porukama)

PRETHODNE VESTI

MOJITO BEND – BLEDA SENKA>>klik na PLAY