POTREBNE ENERGETSKE DOZVOLE

ENERGETSKA saglasnost koju izdaje Ministarstvo rudarstva i energetike, samo je jedna od saglasnosti i dozvola koje je potrebno pribaviti do dobijanja građevinske dozvole.

Za izdavanje energetske dozvole potrebno je pribaviti: informaciju o lokaciji ili lokacijske uslove koje izdaje opština, kao i overenu izjavu odgovornog projektanta o primeni tehničkih propisa. Pritom se, uz informaciju o lokaciji, podnosi prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom ili studija opravdanosti sa idejnim projektom. Uz zahtev za sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača, potrebno je pribaviti: pravnosnažnu građevinsku dozvolu ili pravnosnažno odobrenje za izgradnju, koje izdaje opština; kopiju izvoda iz projekta za potrebe pribavljanja građevinske dozvole ili idejni projekat; mišljenje i uslovi o mogućnosti priključenja na distributivni, odnosno prenosni sistem izdat od strane operatera distributivnog, odnosno prenosnog sistema.